ZÁKLADNÍ INFORMACE


Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty.

ČAPS jako střešní organizace význačné části zařízení sociálních služeb je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na republikové i krajské úrovni, mj. Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Unie zaměstnavatelských svazů. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci Svazu měst a obcí, Asociace krajů a dalších klíčových orgánech v oblasti sociálních služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována.

Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost. Prvořadým úkolem asociace je představit pracovníky terénních sociálních služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, která hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče tak sociální prevence.

CO ČAPS NABÍZÍ


• aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů
• zastřešuje společné aktivity svých členů
• informuje veřejnost o profesi a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách
• je platformou pro komunikaci napříč terénními pečovatelskými službami
• realizuje systém profesního vzdělávání

CO ČLENSTVÍM V ČAPS ZÍSKÁTE?


• možnost vzájemné komunikace mezi poskytovateli terénních pečovatelských služeb
• zázemí velkého subjektu při komunikaci se zástupci státní správy i místních samospráv
• možnost aktivně se podílet na připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se poskytování pečovatelských služeb
• informace o tom, co se v oblasti terénních pečovatelských služeb děje ve Vašem regionu i na celorepublikové úrovni
• kontakty na ostatní subjekty, působící v oblasti terénních pečovatelských služeb, se kterými můžete dále spolupracovat
• možnost zúčastnit se vzdělávacích projektů asociace
• možnost podílet se na tvorbě odborných dokumentů