Cílem projektu bylo vytvořit základní kvalifikační program pro pracovníky sociálních služeb, pečovatele/ky, který by odpovídal skutečným potřebám jejich každodenní praxe a to formou vzdělávacího kurzu. Realizace jednotlivých kurzů probíhala v 8 regionech ČR (Brno, České Budějovice, Havířov, Liberec, Olomouc, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem). V průběhu realizace byl kurz akreditován MŠMT a MPSV.
Získané osvědčení o absolvování kurzu tak absolventa kvalifikovalo jako odborně způsobilého vykonávat činnost pracovníka v sociálních službách. Dále kurz obdržel certifikát ISO 9001.
Projekt byl úspěšně ukončen a v jeho rámci byl vytvořen a úspěšně ověřen jednotný nadregionální vzdělávací program (učební texty, metodiky praktické a teoretické výuky, příprava lektorů) pro profesi pracovníka v sociálních službách. Vzdělávacím programem bylo proškoleno 615 pracovníků. Díky proškolení došlo ke zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků terénních pečovatelských služeb, zvýšila se jejich motivace k dalšímu vzdělávání a posílila identifikace s profesí.
Významnou hodnotou bylo i působení vzdělávání jako prevence před syndromem vyhoření a důležitého faktoru pro setrvání v pomáhající profesi.
Sborník nejlepších kazuistických prací absolventů kurzu, vydaný jako jeden z výstupů slouží jako pomůcka „dobré praxe“ a inspirace pro jednotlivá zařízení terénních pečovatelských, popřípadě i asistenčních služeb. Laické i odborné veřejnosti pak sborník slouží pro představení forem a možností moderně pojatých pečovatelských služeb.

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.