ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> O nás

ČAPS: O nás

Základní informace

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 200 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby, především pečovatelské služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. 

ČAPS jako střešní organizace význačné části terénních služeb sociální péče (pečovatelských služeb) je členem mnoha poradních a iniciačních orgánů na celostátní i krajské úrovni. Expertní činnost vyvíjí asociace např. v rámci komunikace se státní správou i samosprávami, Svazem měst a obcí, Asociací krajů a dalšími klíčovými institucemi v oblasti sociálních služeb. Podstatnou roli sehrála ČAPS jako účastník připomínkového řízení při vzniku zákona o sociálních službách, kdy značná část připomínek byla do zákona zapracována. ČAPS je nadále účastníkem všech legislativních procesů směřujících do oblasti sociální péče a zdravotně sociální problematiky.

Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost. Prvořadým úkolem asociace je představit pracovníky terénních sociálních služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, která hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče tak sociální prevence. 


Co ČAPS nabízí

• aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů 

• zastřešuje společné aktivity svých členů 

• informuje veřejnost o profesi a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o terénních pečovatelských službách 

• je platformou pro komunikaci napříč terénními pečovatelskými službami 

• realizuje systém profesního vzdělávání 


Co členstvím v ČAPS získáte?

• možnost vzájemné komunikace mezi poskytovateli terénních pečovatelských služeb 

• zázemí velkého subjektu při komunikaci se zástupci státní správy i místních samospráv 

• možnost aktivně se podílet na připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se poskytování pečovatelských služeb 

• informace o tom, co se v oblasti terénních pečovatelských služeb děje ve Vašem regionu i na celorepublikové úrovni 

• kontakty na ostatní subjekty, působící v oblasti terénních pečovatelských služeb, se kterými můžete dále spolupracovat 

• možnost zúčastnit se vzdělávacích projektů asociace 

• možnost podílet se na tvorbě odborných dokumentů

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: 235 300 474, 234 139 674
Mobil: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Do chráněnné zóny se můžete se přihlásit zde.

ČAPS: ČAPS, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé, sociální péče

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront