ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Shrnutí aktuálních informací
15.9.2020

Na základě velkého tlaku zástupců poskytovatelů včetně ČAPS ministryně Maláčová 9.9.2020 požádala ministra zdravotnictví o zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců sociálních služeb, upozornila na nedostatek lůžek ve zdravotnických zařízeních pro klienty sociálních služeb, kteří se nakazili onemocněním COVID-19, současně požaduje změnu postupu příslušných hygienických stanic, které odmítají převozy klientů sociálních služeb do zdravotnických zařízení. Viz. TZ v příloze.

Předseda ČAPS požádal vedení MPSV o snížení povinného počtu hodin dalšího vzdělávaní pro PSS a SP na letošní rok, na reakci stále čekáme.

MPSV vyhlásilo další dotační řízení pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E). Týká se výdajů v období od 13. března do 30. září 2020Žádost je možné podat v termínu od 12. 10. do 26. 10. 2020.

MPSV dále spustilo provoz poradenské linky pro poskytovatele sociálních služeb (+420 771 139 342; +420 771 139 343). Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bližší  informace naleznete na webu MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info.

Soubory ke stažení:
- 47TZ_Ministryne_Malacova_pozadala_ministra_zdravotnictvi_o_zajisteni_bezpecnosti_klientu_i_zamestnancu_soc_sluzeb.pdf
- 47MPSV_Dotacni_rizeni_Program_E.pdf

Krajské kulaté stoly ČAPS
18.8.2020

V září a říjnu 2020 bude ČAPS realizovat krajské kulaté stoly s tématem "Jak v pečovatelských službách zvládáme krizi spojenou s pandemií koronaviru?". Akcí se zúčastní i vedení odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV. Zaměříme se především na následující otázky, které zároveň diskutujeme s MPSV:


1. Kdo zabezpečí (osobní) péči o klienta pečovatelské služby, který si ve své domácnosti není schopen zajistit základní životní potřeby a bude COVID pozitivní či bude mít nařízenou karanténu („kam s ním?“)? Většinou se jedná o nepohyblivého či velmi málo pohyblivého klienta či klienta se sníženou orientací, u nějž je nutná osobní pomoc další fyzické osoby.

2. Jak přesně má postupovat pracovník v sociálních službách, když při výkonu své činnosti u klienta v domácnosti zjistí, že klient vykazuje příznaky onemocnění COVID – 19? Jak postupovat, pokud dle pravidel nahlásí klient telefonicky, že u sebe (či u své rodiny) pozoruje příznaky onemocnění COVID – 19?

3. Jaké mají mít pečovatelské služby připraveny konkrétní ochranné pomůcky a prostředky (pro výkon konkrétních činností jednotlivých pracovníků), v jakém množství a na jakou dobu ve svých zásobách?

4. Jaký je nejefektivnější způsob pořizování OOPP? (Kde, jaké ceny jsou odpovídající atd.)

5. Jakým způsobem má postupovat zaměstnavatel, pokud zjistí, že pracovník vykazuje příznaky onemocnění COVID – 19? Pokud mu to nahlásí dle pravidel telefonicky či dorazí do zaměstnání? Je v tomto případě nařízeno testování PCR testy (kdo a komu toto nařídí?)?

6. Jak postupovat v případě nedostatku zaměstnanců z důvodu jejich nařízené karanténě? (Oblast dobrovolnictví, nábor „dohodářů“, využití stáží pracovníků z jiných organizací, omezení péče atd.)

Na akce Vás srdečně zveme, v příloze naleznete pozvánky na jednotlivé akce s kontakty pro přihlášení.

Soubory ke stažení:
- 46Pozvanka_Krajsky_kulaty_stul_Olomouc_2.9.2020.pdf
- 46Pozvanka_Krajsky_kulaty_stul_Marianske_Lazne_9.9.2020.pdf
- 46Pozvanka_Krajsky_kulaty_stul_Liberec_22.9.2020.pdf
- 46Pozvanka_Krajsky_kulaty_stul_Breclav_14.10.2020.pdf
- 46Pozvanka_Krajsky_kulaty_stul_Cesky_Krumlov_1.10.2020.pdf

Dotační tituly MPSV na odměny pro zaměstnance (2.kolo) a provozní výdaje
13.7.2020

MPSV vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Toto druhé kolo je určeno pouze pro ty poskytovatele, kteří nepodali žádost v kole prvním. Žádost je možno podat v termínu od 10.7.2020 do 27.7.2020. Bližší informace naleznete zde.

Dále MPSV zveřejnilo dotační výzvu na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s COVID-19. Žádost o dotaci bude možné podat v srpnu 2020, konkrétní termín bude upřesněn. Bližší informace naleznete zde.

Diskusní setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči
24.6.2020

Dne 18.6.2020 se uskutečnilo 2. setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči. Hlavními hosty byly Eva Caltová a MUDr. Romana Švejdová z odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP. V příloze naleznete jejich prezentaci k problematice vykazování DZP.

Soubory ke stažení:
- 44Prezentace_DZP_925.pptx

Dotační titul MPSV na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb
29.5.2020

Nový termín podávání žádostí je od 29.5. – 15.6.2020.

Získali jsme následující komentář ředitele odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Davida Pospíšila k výši odměn pro výpočet dotace dle bodu I.:

 Pokud byl identifikován nakažený klient, případně pak i personál, tak zvýšené odměny lze požadovat na všechny zaměstnance v dané sociální službě, tedy i na ty, kteří se o klienta přímo nestarali. Nicméně zde je reflektováno riziko přenosu na ostatní personál či klienty. Ohledně potvrzení - není potřeba potvrzení z hygienické stanice, pro zpětnou kontrolu postačí např. záznamy v dokumentaci klienta nebo např. rozhodnutí ředitele služby či akt, kterým lze doložit, že došlo k nákaze a díky tomu se např. zvýšily nároky na ochranu personálu atd.

Ohledně odpracovaných hodin hrají roli reálně odpracované hodiny, bez ohledu na státní svátek. Odpracované hodiny pak při kontrole bude nutné doložit např. pracovním výkazem, docházkou. Pokud hodiny ve státní svátek nebyly odpracovány, tak je nelze započítat.

Dotace se vztahuje i na zaměstnance s DPP a DPČ za reálně odpracované hodiny.

Pozor – pro podání žádosti je nutné mít zřízenou datovou schránku.

Odkaz na výzvu MPSV naleznete zde.

Diskuse o vykazování DZP
21.5.2020

Dne 18.6.2020 se uskuteční 2. setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči. Hlavním hostem bude Eva Caltová z odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP. Členové sekce se mohou přihlásit v záložce "Akce" (zde), kde je k dispozici pozvánka a program.

Dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb
11.5.2020

V následujících dnech bude prostřednictvím MPSV vyhlášena výzva na dotaci na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s jejich zvýšeným pracovním úsilím při koronavirové pandemii. Výzva včetně všech podmínek bude zveřejněna nejdříve 21. 5. 2020 (na 30 dnů) na webových stránkách MPSV a týká se samozřejmě také pečovatelských služeb. Zde naleznete tiskovou zprávu MPSV ze 7. 5. 2020.

Povinné testování pečovatelských služeb Rapid testy
6.5.2020

Zde naleznete Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb z 30. 4. 2020, které se mimo domácí zdravotní péče týká také pečovatelských služeb.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje poskytovatelům pečovatelských služeb zajistit nejpozději do 17. května 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců  Rapid testy, které provede jejich zdravotnický pracovník (pokud ho mají), nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž mají smlouvu. Rapid testy poskytnou poskytovatelům hygienické stanice a do 20. května 2020 musí každý poskytovatel hygienické stanici zaslat výsledky vyšetření.

Bohužel se nám nepodařilo prosadit cílené PCR testování zaměstnanců na Vaši žádost pouze v případě podezření na onemocnění či rizikový kontakt. Místo toho bylo nařízeno povinné testování všech zaměstnanců pečovatelských služeb Rapid testy, které akutní fázi onemocnění nemusejí odhalit. Navíc se obáváme problémů se zajištěním samotného testování v případě, že poskytovatel  nemá  svého zdravotnického pracovníka.

Velmi Vás žádáme, pokud byste se potýkali při realizaci tohoto mimořádného opatření s jakýmikoliv problémy, obraťte se na nás, abychom situaci mohli dále řešit s příslušnými subjekty (caps@caps-os.cz, nebo tel: Mgr. Kateřina Dušková 731 057 148).

Vyjádření ČAPS ke "Stanovisku MPSV k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro PSS v době nouzového stavu"
27.4.2020

ČAPS požádala MPSV o přihlédnutí registrujících orgánů ke konkrétní situaci každého poskytovatele. Může se stát, že nebude dostatečná kapacita v nadcházejících kvalifikačních kurzech a 18 měsíční lhůta, včetně přerušení jejího počítání po dobu nouzového stavu, pro splnění zákonného požadavku nebude stačit. Žádáme MPSV, pokud poskytovatel doloží, že jeho pracovník je řádně přihlášen do nejbližšího možného kurzu, nebo kurz absolvuje v době, kdy lhůta (včetně přerušení) prochází, aby mohl povolání vykonávat pod dohledem odborně způsobilého pracovníka až do dokončení kurzu.

Stanoviska MPSV ke vzdělávání naleznete zde

Vyjádření ČAPS k Doporučenému postupu MPSV č. 7/2020
20.4.2020

Dnes jsme se obrátili na ředitele odboru sociálních služeb MPSV s reakcí na Doporučený postup MPSV č. 7/2020 (naleznete v záložce "Dokumenty"). Text vyjádření ČAPS uvádíme níže. S Vašimi případnými podněty či zkušenostmi se na nás obraťte na caps@caps-os.cz. 

Vážený pane řediteli,

rádi bychom reagovali na vydaný Doporučený postup č. 7/2020 pro COVID zóny.

Obecně lze konstatovat, že zajištění bezpečnosti zaměstnanců i klientů sociálních služeb v souvislosti s koronavirem je při dodržení všech Vašich doporučení velmi složité a stále se tedy domníváme, že péči o nakažené klienty (včetně těch, ke kterým se jako k nakaženým přistupuje) musí zajišťovat především zdravotnický personál, který je schopen pracovat i v tomto vysoce infekčním prostředí.

 Náš dotaz směřuje ke kapitole 17 Doporučeného postupu – Specifika práce v terénních a ambulantních službách. Doporučujete, aby v případě podezření na nákazu COVID - 19 u klienta  (nebo u nakaženého klienta) používali zaměstnanci (tedy pečovatelky) ochranné pomůcky pro 2. a 3. stupeň COVID zóny. Dle výše uvedeného popisu postupu, který se týká těchto zón v pobytovém zařízení, je dodržení podmínek bezpečného poskytování služby v domácnostech klientů COVID + problematické až nereálné. Pokud se kapitola 17.1 týká práce v domácnostech klientů nakažených či s podezřením na nakažení, doporučujete likvidaci tohoto infekčního odpadu (použité OOPP) odhozením do směsného odpadu před domem, což neodpovídá postupu likvidace infekčního odpadu v pobytových zařízeních.

Navíc znovu upozorňujeme, že pečovatel/ka v domácnosti klientů je v tomto prostředí zcela sama, na oblékání či svlékání OOPP nikdo nedohlédne a není možné zajistit ani podmínky viz. Prostor pro oblékání OOPP či Místo ke svlékání OOPP viz. strana 26 Doporučeného postupu. Také případné změny zdravotního stavu, které navíc dle zkušeností COVID – 19 přináší i v průběhu nemoci, nemůže pečovatel/ka kompetentně zhodnotit a případně včasně reagovat. Stále zastáváme názor, že u klientů pečovatelských služeb s podezřením či nákazou COVID – 19 je nutná hospitalizace.

S pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda ČAPS

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront