ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Dotační tituly MPSV na odměny pro zaměstnance (2.kolo) a provozní výdaje
13.7.2020

MPSV vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Toto druhé kolo je určeno pouze pro ty poskytovatele, kteří nepodali žádost v kole prvním. Žádost je možno podat v termínu od 10.7.2020 do 27.7.2020. Bližší informace naleznete zde.

Dále MPSV zveřejnilo dotační výzvu na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s COVID-19. Žádost o dotaci bude možné podat v srpnu 2020, konkrétní termín bude upřesněn. Bližší informace naleznete zde.

Diskusní setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči
24.6.2020

Dne 18.6.2020 se uskutečnilo 2. setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči. Hlavními hosty byly Eva Caltová a MUDr. Romana Švejdová z odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP. V příloze naleznete jejich prezentaci k problematice vykazování DZP.

Soubory ke stažení:
- 44Prezentace_DZP_925.pptx

Dotační titul MPSV na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb
29.5.2020

Nový termín podávání žádostí je od 29.5. – 15.6.2020.

Získali jsme následující komentář ředitele odboru sociálních služeb MPSV Mgr. Davida Pospíšila k výši odměn pro výpočet dotace dle bodu I.:

 Pokud byl identifikován nakažený klient, případně pak i personál, tak zvýšené odměny lze požadovat na všechny zaměstnance v dané sociální službě, tedy i na ty, kteří se o klienta přímo nestarali. Nicméně zde je reflektováno riziko přenosu na ostatní personál či klienty. Ohledně potvrzení - není potřeba potvrzení z hygienické stanice, pro zpětnou kontrolu postačí např. záznamy v dokumentaci klienta nebo např. rozhodnutí ředitele služby či akt, kterým lze doložit, že došlo k nákaze a díky tomu se např. zvýšily nároky na ochranu personálu atd.

Ohledně odpracovaných hodin hrají roli reálně odpracované hodiny, bez ohledu na státní svátek. Odpracované hodiny pak při kontrole bude nutné doložit např. pracovním výkazem, docházkou. Pokud hodiny ve státní svátek nebyly odpracovány, tak je nelze započítat.

Dotace se vztahuje i na zaměstnance s DPP a DPČ za reálně odpracované hodiny.

Pozor – pro podání žádosti je nutné mít zřízenou datovou schránku.

Odkaz na výzvu MPSV naleznete zde.

Diskuse o vykazování DZP
21.5.2020

Dne 18.6.2020 se uskuteční 2. setkání Sekce ČAPS pro domácí zdravotní péči. Hlavním hostem bude Eva Caltová z odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP. Členové sekce se mohou přihlásit v záložce "Akce" (zde), kde je k dispozici pozvánka a program.

Dotace MPSV na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb
11.5.2020

V následujících dnech bude prostřednictvím MPSV vyhlášena výzva na dotaci na mimořádné odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s jejich zvýšeným pracovním úsilím při koronavirové pandemii. Výzva včetně všech podmínek bude zveřejněna nejdříve 21. 5. 2020 (na 30 dnů) na webových stránkách MPSV a týká se samozřejmě také pečovatelských služeb. Zde naleznete tiskovou zprávu MPSV ze 7. 5. 2020.

Povinné testování pečovatelských služeb Rapid testy
6.5.2020

Zde naleznete Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb z 30. 4. 2020, které se mimo domácí zdravotní péče týká také pečovatelských služeb.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje poskytovatelům pečovatelských služeb zajistit nejpozději do 17. května 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců  Rapid testy, které provede jejich zdravotnický pracovník (pokud ho mají), nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž mají smlouvu. Rapid testy poskytnou poskytovatelům hygienické stanice a do 20. května 2020 musí každý poskytovatel hygienické stanici zaslat výsledky vyšetření.

Bohužel se nám nepodařilo prosadit cílené PCR testování zaměstnanců na Vaši žádost pouze v případě podezření na onemocnění či rizikový kontakt. Místo toho bylo nařízeno povinné testování všech zaměstnanců pečovatelských služeb Rapid testy, které akutní fázi onemocnění nemusejí odhalit. Navíc se obáváme problémů se zajištěním samotného testování v případě, že poskytovatel  nemá  svého zdravotnického pracovníka.

Velmi Vás žádáme, pokud byste se potýkali při realizaci tohoto mimořádného opatření s jakýmikoliv problémy, obraťte se na nás, abychom situaci mohli dále řešit s příslušnými subjekty (caps@caps-os.cz, nebo tel: Mgr. Kateřina Dušková 731 057 148).

Vyjádření ČAPS ke "Stanovisku MPSV k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro PSS v době nouzového stavu"
27.4.2020

ČAPS požádala MPSV o přihlédnutí registrujících orgánů ke konkrétní situaci každého poskytovatele. Může se stát, že nebude dostatečná kapacita v nadcházejících kvalifikačních kurzech a 18 měsíční lhůta, včetně přerušení jejího počítání po dobu nouzového stavu, pro splnění zákonného požadavku nebude stačit. Žádáme MPSV, pokud poskytovatel doloží, že jeho pracovník je řádně přihlášen do nejbližšího možného kurzu, nebo kurz absolvuje v době, kdy lhůta (včetně přerušení) prochází, aby mohl povolání vykonávat pod dohledem odborně způsobilého pracovníka až do dokončení kurzu.

Stanoviska MPSV ke vzdělávání naleznete zde

Vyjádření ČAPS k Doporučenému postupu MPSV č. 7/2020
20.4.2020

Dnes jsme se obrátili na ředitele odboru sociálních služeb MPSV s reakcí na Doporučený postup MPSV č. 7/2020 (naleznete v záložce "Dokumenty"). Text vyjádření ČAPS uvádíme níže. S Vašimi případnými podněty či zkušenostmi se na nás obraťte na caps@caps-os.cz. 

Vážený pane řediteli,

rádi bychom reagovali na vydaný Doporučený postup č. 7/2020 pro COVID zóny.

Obecně lze konstatovat, že zajištění bezpečnosti zaměstnanců i klientů sociálních služeb v souvislosti s koronavirem je při dodržení všech Vašich doporučení velmi složité a stále se tedy domníváme, že péči o nakažené klienty (včetně těch, ke kterým se jako k nakaženým přistupuje) musí zajišťovat především zdravotnický personál, který je schopen pracovat i v tomto vysoce infekčním prostředí.

 Náš dotaz směřuje ke kapitole 17 Doporučeného postupu – Specifika práce v terénních a ambulantních službách. Doporučujete, aby v případě podezření na nákazu COVID - 19 u klienta  (nebo u nakaženého klienta) používali zaměstnanci (tedy pečovatelky) ochranné pomůcky pro 2. a 3. stupeň COVID zóny. Dle výše uvedeného popisu postupu, který se týká těchto zón v pobytovém zařízení, je dodržení podmínek bezpečného poskytování služby v domácnostech klientů COVID + problematické až nereálné. Pokud se kapitola 17.1 týká práce v domácnostech klientů nakažených či s podezřením na nakažení, doporučujete likvidaci tohoto infekčního odpadu (použité OOPP) odhozením do směsného odpadu před domem, což neodpovídá postupu likvidace infekčního odpadu v pobytových zařízeních.

Navíc znovu upozorňujeme, že pečovatel/ka v domácnosti klientů je v tomto prostředí zcela sama, na oblékání či svlékání OOPP nikdo nedohlédne a není možné zajistit ani podmínky viz. Prostor pro oblékání OOPP či Místo ke svlékání OOPP viz. strana 26 Doporučeného postupu. Také případné změny zdravotního stavu, které navíc dle zkušeností COVID – 19 přináší i v průběhu nemoci, nemůže pečovatel/ka kompetentně zhodnotit a případně včasně reagovat. Stále zastáváme názor, že u klientů pečovatelských služeb s podezřením či nákazou COVID – 19 je nutná hospitalizace.

S pozdravem,

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda ČAPS

Dobrá praxe pečovatelských služeb v době koronaviru
14.4.2020

V záložce "Dokumenty" - zde - naleznete shrnutí dobré praxe pečovatelských služeb v souvislosti s děním okolo koronavirové pandemie. Mnoho těchto opatření již ve svých službách jistě implementujete, pokud však shledáte, že některá zásadní opatření chybí a mohla by Vašim kolegům pomoci, budeme rádi, pokud se nám ozvete na caps@caps-os.cz. Situace se stále vyvíjí, stejně jako praxe pečovatelských služeb. Držíme palce!

Testování a hospitalizace
6.4.2020

Vzhledem k tomu, že stále nemáme jednoznačné vyjádření MPSV k problematice testování a hospitalizace, obrátili jsme se dnes také přímo na náměstka MZ Romana Prymulu. Viz. níže:

Vážený pane profesore,

rádi bychom Vás upozornili na problémy, se kterými se v současné době potýkají terénní pečovatelské služby. Pečovatelské služby poskytují péči méně soběstačným seniorům v jejich domácnostech. Jedná se o více než 100 tisíc seniorů, většinou nad 80 let. Pečovatel/ka každý den dochází do individuálních domácností klientů (5 – 8 klientů denně), často musí využívat k dopravě ke klientům či zajištění jejich nákupů MHD a nemá jistotu, kdo se v těchto domácnostech pohybuje mimo jejich přítomnost.

Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců pečovatelských služeb i jejich klientů žádáme o povinné testování uživatelů pečovatelské služby, kteří se vrací z nemocnic, nebo byli v kontaktu s rizikovými osobami, stejně tak u nových klientů (jak je to již nařízeno u pobytových služeb). Pokud zaměstnavatel vyhodnotí potřebu provést testování také u některých svých pracovníků (riziková situace, jakékoliv náznaky onemocnění atd.), mělo by to být prioritou, právě proto, že ve velkém dochází k přímému kontaktu s nejohroženější skupinou.

V případě, že klient v domácnosti bude mít nařízenou karanténu nebo bude COVID-19 pozitivní, je bezpečnost pracovníků a dalších jejich klientů pečovatelských služeb zásadně ohrožena. Jelikož se nejedná o zdravotníky, nemohou tedy kvalifikovaně odhadnout změny zdravotního stavu klienta a nemohou se ani osobně s nikým na místě poradit. S využíváním specializovaných ochranných pomůcek (proti koronaviru) v pečovatelských službách nemáme zkušenosti a domníváme se, že je v terénních sociálních službách nereálné. Bude proto nutné klienty během karantény hospitalizovat, přestože průběh nemoci bude mírný.

 

Děkuji.

PhDr. Jindřich Kadlec

Předseda České asociace pečovatelské služby

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 731 078 693
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945)
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront