ČAPS ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 >> Aktuálně

ČAPS: Aktuálně

Informace z MPSV
14.5.2024

Revize sociálních dávek.

"Poslanecká" novela zákona o sociálních službách a změnový zákon upravující oblast poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Soubory ke stažení:
- 98redesign NSD_kveten_zkracena verze.pptx
- 98podklady_22_Rada vlady pro seniory a starnuti.pptx

Úhradová vyhláška
14.5.2024

Návrh nové úhradové vyhlášky o terénních sociálních službách.

Soubory ke stažení:
- 97predkladaci zprava.docx
- 97duvodova zprava.docx
- 97navrh vyhlasky.docx
- 97platne zneni s vyznacenim zmen.docx

Informace pro poskytovatele terénních sociálních služeb - označení motorového vozidla
20.9.2023

Vážení poskytovatelé terénních sociálních služeb, 

dovolujeme si upozornit, že dne 14. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Změna ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 271/2023 Sb. – změna nabývá účinnosti od 1. 1. 2024.

Pozn.: Novela zákona nerozlišuje poskytovatele terénní služby sociální péče nebo sociální prevence. Speciální označení tak může být vydáno poskytovatelům sociální služby jakéhokoliv druhu, podstatné je, že pro poskytování tohoto druhu sociální služby má oprávnění poskytování v terénní formě (tj. v rozhodnutí o registraci má poskytování sociální služby terénní formou), a to přesto, že odůvodnění pozměňovacího návrhu – viz níže – spíše směřovalo k terénním službám sociální péče.

Znění pozměňovacího návrhu, na jehož základě bylo ustanovení změněno, poslanců Antonína Tesaříka, Víta Kaňkovského, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Ondřeje Lochmana, Michala Kučery, Stanislava Bláhy a Jakuba Michálka dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=206723

Vyznačená změna:

 

§ 67

 

Speciální označení vozidel a osob

 

            (1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“), označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu, označení nebo označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče nebo označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.

            (2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu24).

            (3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

            (4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu24), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

            (5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, lékaři konající návštěvní službu a řidiči vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče nebo poskytovatele terénních sociálních služeb podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

            (6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

            (7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

            (8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

            (9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu25). Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.

            (10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.

            (11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob.

____________________

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

24) § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

 

Vzor označení poskytovatele terénní sociální služby bude stanovený novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb. O jeho vydání budeme informovat.

 

Celostátní konference ČAPS
18.5.2023

Dne 18.5.2023 pořádá ČAPS v Olomouci Celostátní konferenci na téma "Co nejdéle doma aneb jak podpořit péči v domácím prostředí". Program konference a organizační pokyny naleznete v přiložené pozvánce.

Pro přihlášení na konferenci můžete využít následující odkaz :

https://www.caps-os.cz/akce/

Soubory ke stažení:
- 95Pozvanka_na_Celostatni_konferenci_CAPS_18.5.2023_Olomouc.pdf

Novela zákona o sociálních službách.
6.4.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo přípravu komplexní novely zákona o sociálních službách. ČAPS se bude účastnit těchto příprav aktivně, např. jako člen pracovních skupin pro financování a kvalitu sociálních služeb.

Konzultační proces se všemi relevantními partnery byl zahájen v pondělí 3. dubna 2023 a bude probíhat do července 2023, a to včetně práce jednotlivých pracovních skupin.

Harmonogram legislativního procesu k zákonu o sociálních službách:

Předložení vládě: do 31. 12. 2023

LRV a vláda: do 29. 02. 2024

Poslanecká sněmovna PČR: do 30. 06. 2024

Senát PČR: do 31. 07. 2024

Podpis prezidenta

Publikace ve Sbírce zákonů: srpen 2024

Nabytí účinnosti: 01. 01. 2025

Příprava komplexní novely ZSSL bude časově koordinována s přípravou dvou dalších právních předpisů, a to: Nový profesní zákon a Zákon o ochraně dětí a podpoře rodiny (náhrada ZSPOD).

Výzva MPSV-Národní plán obnovy
27.3.2023

Níže a také v příloze naleznete novou výzvu Národního plánu obnovy na zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Žádost o podporu bude zpřístupněna 14. 4. 2023 a ukončení příjmu žádostí je 15. 11. 2023. Pro ambulantní a terénní služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_043-zvysovani-kapacit-nepobytovych-komunitnich-socialnich-sluzeb

Soubory ke stažení:
- 93Vyzva c. 31_22_43 Zvysovani kapacit nepobytovych komunitnich socialnich sluzeb.pdf

DP MPSV: Úhrady v sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb.
2.1.2023

V příloze naleznete „Doporučený postup 6/2022_Úhrady v sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023“. Ke zveřejnění novelizace ve Sbírce zákonů došlo 23. prosince 2022 pod č. 440/2022 Sb.. 

Soubory ke stažení:
- 92DP_c. 6_22_uhrady.pdf

Výzva MPSV v rámci NPO - nákup nízkoemisních vozidel
6.12.2022

MPSV vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy (NPO) výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty zaměřené na nákup nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, které jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Text výzvy naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:
- 90Vyzva c. 31_22_19 Nakup nizkoemisnich vozidel pro socialni sluzby.pdf

Výzva MPSV pro sociální služby (Národní plán obnovy)
9.5.2022

MPSV vydalo Výzvu Národního plánu obnovy - Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb.
Dle věcného zaměření výzvy bude pro služby sociální péče podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb. 
Bližší informace a obecné i specifické podmínky výzvy naleznete v následujícím odkazu:>

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_003-rozvoj-a-modernizace-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb

Zrušení MO MZ k ochraně dýchacích cest
5.5.2022

V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradna-a-ochranna-opatreni/

KONTAKTY

Česká asociace pečovatelské služby
U Trojice 1042/2
Praha 5, PSČ 150 00
Tel: 737 043 837, 604 344 080
e-mail: caps@caps-os.cz

Edukační program pro neformální pečující

Projekt reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000945
Edukační program pro neformální pečující

ČAPS: ČAPS, asociace, pečovatelské služby, pečovatelé, sociálně-zdravotní služby, terénní pečovatelé

Copyright © 2017 Česká asociace pečovatelské služby, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront